VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN

Tien miljoen euro voor sportclubs

Tien miljoen euro voor Vlaamse sportclubs

Volley Vlaanderen mag uitpakken met een uitzonderlijke primeur.

De minister van sport, Ben Weyts, wil de Vlaamse (jeugd)sportclubs bedanken voor hun inspanningen in het moeilijke afgelopen jaar. De minister waardeert de inspanningen die de sportclubs hebben geleverd om jeugdsportactiviteiten, waar mogelijk, te laten doorgaan tijdens de periode van de coronamaatregelen. Daarnaast is hij bezorgd om de drop out bij de jeugd. Een extra ondersteuning voor de jeugdsportclubs met kwalitatieve werking is dan ook belangrijk. We kunnen jullie, dankzij de steun van minister Ben Weyts en de Vlaamse Regering, een extra corona-subsidie toekennen. De steun is voorzien voor de sportclubs die via het project jeugdsport: Jeugdsportfonds, subsidies ontvangen hebben in 2020. De sportclubs moeten geen verantwoording indienen voor deze corona-subsidie.

De Vlaamse Regering stelt, op voorstel van Vlaams minister van Sport Ben Weyts, een nieuw steunpakket van 10 miljoen euro ter beschikking voor de Vlaamse sportclubs. De steun is gericht op twee types sportclubs die tijdens de coronacrisis hun activiteiten of competities hebben kunnen voortzetten:
– Jeugdsportclubs (max. 7,4 miljoen euro)
– Profsportclubs die hun clubcompetitie hebben verdergezet (max. 2,6 miljoen euro)
Voor beide types clubs bleven bepaalde kosten doorlopen, maar vielen er heel wat inkomsten weg.

Jeugdsportclubs
De steun voor jeugdsportclubs is gericht op sportclubs die vorig jaar (2020) in het kader van de beleidsfocus jeugdsport een subsidie ontvangen hebben. De sportfederaties met een goedgekeurd project beleidsfocus 2020 ontvangen 3 keer de voor 2020 toegekende maximale subsidie vanuit Sport Vlaanderen. Dat bedrag moet integraal gestort worden aan de sportclubs. De sportfederatie verdeelt daarbij het volledige subsidiebedrag procentueel over alle bij haar aangesloten sportclubs volgens de toegekende subsidie in het kader van de beleidsfocus jeugdsport, en dit ten laatste 60 kalenderdagen na de ontvangst van de subsidie. De procentuele verdeling gebeurt overeenkomstig het aandeel van de deelnemende sportclub in de subsidie uit het jeugdsportfonds 2020. De sportfederatie kan dus niet zelf beslissen hoeveel subsidie elke club ontvangt.

Profsportclubs die hun clubcompetitie hebben verdergezet
Maximaal 2,6 miljoen euro kan worden toegekend aan profsportclubs die effectief hun clubcompetitie hebben verdergezet, maar dit zonder publiek moesten doen. Het gaat om sportclubs (aangesloten bij de Vlaamse unisportfederatie) die deelnamen aan een competitie die valt onder de uitzondering in het federale ministerieel besluit op vlak van “professionele sportieve wedstrijden”: de hoogste klasse van volleybal, basketbal, hockey, voetbal en handbal (BENE-liga heren). Ook voor deze sportclubs viel een belangrijke bron van inkomsten weg en bleven kosten doorlopen.

Deze sportclubs mogen maximaal een jaaromzet van 5 miljoen euro hebben om in aanmerking te komen voor deze steunmaatregel. De sportclub moet een omzetdaling van 60% kunnen aantonen in het sportseizoen 2020-2021 ten opzichte van het sportseizoen 2019-2020. Omzetdaling wordt gedefinieerd als: de daling van de omzet, exclusief de btw en (indien gewenst, zie hieronder) exclusief de inkomsten uit ofwel sponsoring ofwel abonnementsgelden, in een periode van minimaal negen maanden gerelateerd aan het sportseizoen 2020-2021 van de sportfederatie in kwestie. Als referentieperiode geldt dezelfde periode in 2019-2020. Voor sportclubs die nog niet gestart waren in de voormelde referentieperiode, wordt de omzetdaling in de referentieperiode vergeleken met de verwachte omzet, vermeld in het financieel plan. Voor de bepaling van de omzetdaling (hierboven) maakt de sportclub de keuze of ze de inkomsten uit ofwel sponsoring ofwel abonnementsgelden ofwel geen van beide in mindering brengt. Deze keuze geldt ook voor de bepaling van de omzet.

De subsidie aan de sportclub bedraagt 10% van de omzet in de referentieperiode, exclusief de btw en desgevallend exclusief de inkomsten uit ofwel sponsoring ofwel abonnementsgelden, met een maximum van 150.000 euro. De corona gerelateerde subsidies die de sportclubs al van het agentschap Innoveren en Ondernemen hebben ontvangen, worden in mindering gebracht van het maximale bedrag van 150.000 euro aan subsidie dat de sportclub kan ontvangen.


De regelgeving is goedgekeurd, maar treedt in werking na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. We moeten dus daarop nog even wachten.