VOLLEYSCORES
LIVESCORE
INLOGGEN

Terug de zaal in?

De veiligheidsraad gaf woensdag haar persconferentie waarin er wederom ingezoomd werd op sportactiviteiten. Welke versoepelingen hebben invloed op het spelen van  indoor volleybal en hoe zullen we die toepassen?

Vanaf maandag 8 juni zal er terug indoor gesport kunnen worden. Ook indoor volleybal wordt opnieuw mogelijk. Onderstaande zaken werden ook verder toegelicht.

 • Niet-contact sporten zullen ook indoor kunnen plaatsvinden.
  • Ook balsporten, mits het volgen van de protocollen die reeds opgesteld werden.
 • Voor kinderen jonger dan 12 jaar die onderling contact hebben, valt de 1,5m afstandsregel weg.

Indoor zal er met 12 personen (+1 trainer) op één volleybalterrein gespeeld kunnen worden, outdoor blijft dat met 8 personen (+1 trainer).

Hoe Volley Vlaanderen de aangekondigde versoepelingen heeft toegepast op de reeds bestaande richtlijnen leest u hieronder. Er zijn twee posters (jonger dan 12 jaar en de generieke poster), ook de PDF-file kreeg een grondige update. U kan deze hieronder vinden.

 

Richtlijnen VV heropstart (1)

 

Hoog tijd om terug te starten!

Yes! We smashen ‘m letterlijk buiten vanaf nu! De veiligheidsraad gaf een positief advies over de heropstart van sport. Outdoor volleybal, met andere woorden, beachvolley en grasvolley kunnen terug van start gaan. Vanzelfsprekend moeten de opgelegde richtlijnen in verband met hygiëne en social distance nog altijd gevolgd worden. Volley Vlaanderen legt op dit moment de laatste hand aan een protocol om zo snel mogelijk terug verantwoord van start te kunnen gaan. Dat wordt in de loop van deze week bezorgd aan de clubs en leden.

Volley Vlaanderen voorziet nog steeds dat de indoorcompetitie gestart kan worden in september en stelt achter de schermen alles in werking om deze geplande start te laten doorgaan. De vooropgestelde termijn past in het plan dat minister Weyts voorgelegd heeft aan de veiligheidsraad. Een eerste stap in dat plan gaat maandag van start.

18 mei

 • Sportclubs mogen weer opengaan en trainingen mogen doorgaan. Dit enkel in buitenlucht en mét aanwezigheid van een coach. Het maximale aantal waaruit een groep bestaat zijn 20 personen inclusief de coach. Daarnaast moet de social distance van 1,5 meter gerespecteerd worden.

 

Hoe Volley Vlaanderen de integratie van dit plan in haar werking opneemt zal ook op korte termijn gecommuniceerd worden met de clubs en haar leden.

 

 

Volleybalcompetities na Covid-19

Volley Belgium is volop bezig de nieuwe competities 2020-2021 voor te bereiden. Hiervoor worden vandaag reeds verschillende scenario’s uitgewerkt en klaar gezet welke nadien, rekening houdende met de specifieke adviezen van de Nationale Veiligheidsraad die we de komende weken nog zullen ontvangen voor sportfederaties, kunnen toegepast worden. 

We hopen als volleybalfederatie nog steeds dat de gevolgen van het Covid-19 onder controle geraken en dat de competitie kan hervat worden in de loop van de maand september 2020. Zoals reeds meerdere malen toegelicht door de experten is beweging en sport een sterk middel om de weerbaarheid tegen het virus bij de jeugd op te bouwen. Een herneming van de sportieve activiteiten welke zal gebeuren met volle respect en inachtname van de door de de Nationale Veiligheidsraad en de overheid voorgeschreven veiligheidsmaatregelen.

Volley Belgium houdt eraan te melden dat de beslissing van de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles om de competitie niet op te starten voor januari 2021 enkel impact heeft op de hoogste reeks in Wallonië en dat hierdoor dus geen competities op nationaal niveau geïmpacteerd zijn. Derhalve is er dus ook geen impact op de werking in Volley Vlaanderen en worden dus ook geen Vlaamse clubs geïmpacteerd.

Aangetekende Mails 

In gevolge de coronacrisis is het aangewezen om voor aangetekende zendingen de mail te gebruiken.
Dit kan via de website https://www.aangetekende.email/ (digiconnect). U dient zich te registreren via deze website.
Daarna kan u een aangetekende email sturen naar iedereen die ook geregistreerd is.

Wij zijn geregistreerd als bedrijf Volley Vlaanderen met ondernemingsnummer: 0417414853

Extra informatie ivm administratieve daden.

Gezien de situatie ivm het coronavirus zullen we voor alle administratieve daden die nog niet volledig elektronisch verlopen (afsplitsing, fusie, ontslag van een club, naamwijziging) aanvaarden dat de documenten (en bij ontslag 2/3 van leden moeten tekenen) mogen worden ondertekend en doorgescand. En dit mag natuurlijk via aangetekende mail. Dit om te vermijden dat mensen bij elkaar langs moeten gaan. Waar 2/3 van alle leden dienen te tekenen volstaat het een ledenlijst door te sturen met aanduiding wie er tekende en wanneer maar dienen de ondertekende documenten wel ter beschikking te worden gehouden zodat we deze kunnen opvragen voor nazicht of bij klachten.

Voor termijnen van bepaalde administratieve daden zal veel afhangen van de verdere beslissingen ivm de competitie van volgend seizoen (ten laatste 31 maart) maar gezien de vooruitzichten aangaande de evolutie van de pandemie en de mogelijkheid om testtrainingen te organiseren (want hierover kwamen de meeste vragen in functie van aansluitingen van mensen die hun vrijheid vragen) zal dit een moeilijke oefening worden en zullen we hierover later communiceren.

Als gevolg van de beslissingen genomen in het kader van de competities 19-20 en 20-21 blijven alle periodes voor administratieve daden (schrapping, vrijheid, heraansluiting, fusies en andere) behouden zoals opgenomen in het administratief reglement.

Belangrijke data voor leden- en clubadministratie

Klassementen Liga A tot en met Tweede divisie

De klassementen in de competities aangaande Liga A tot en met Tweede divisie zijn gekend. In onderstaande documenten staan ook de stijgers en dalers reeds aangeduid. Teams die in aanmerkingen komen als bijkomende stijgers (die aangeduid worden na de inschrijvingen) staan ook vermeld.

Legende van de klassementen: groen = stijgers, rood = dalers, wit = blijvers

Ranking in de mannenreeks: final ranking men 2019-2020 after decision 24042020

Ranking in de vrouwenreeks: final ranking women 2019-2020 after decision 24042020

Beslissing raad van bestuur VOLLEY BELGIUM VZW de dato 27/03/2020

De raad van bestuur Volley Belgium vzw besliste op datum van 11 maart 2020 om de aan gang zijnde competities en bekercompetities op te schorten. Ook alle voorzien organisaties van Volley Belgium vzw, Volley Vlaanderen vzw en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles asbl werden geannuleerd gelet de uitzonderlijke impact van de situatie waarin we ons bevinden inzake de bestrijding van het Covid19-virus.

Derhalve besliste de raad van bestuur Volley Belgium vzw in zijn vergadering de dato 27 maart 2020 om, in deze situatie van uitzonderlijke overmacht, een definitief eindklassement op te maken op basis van het klassement op datum 11 maart 2020 , datum van de schorsing van de competitie [= algemene regel].

Echter, gelet op de specifieke en afwijkende opbouw van de kalender in de EUROMILLIONS VOLLEY LEAGUE (LAM) en gelet op het feit dat er reglementair reeds was voorzien om aan het einde van het seizoen GEEN daler te hebben naar niveau 2 wordt er op heden (nog) geen eindklassement opgemaakt in LAM. [= uitzondering 1].

De actuele uitzonderlijke toestand heeft verder tot gevolg gehad dat er in een aantal reeksen geen identiek aantal wedstrijden kon worden gespeeld door de ploegen. Vanuit het streven van de raad van bestuur om op een transparante en duidelijke manier een eindrangschikking te bepalen voor alle reeksen wordt enkel in dit specifieke geval een bijzondere berekening toegepast [= uitzondering 2].

Principes voor stijgen en dalen van ploegen :

1. Er wordt dit jaar in geen enkele reeks een kampioenstitel uitgereikt;
2. Voor de bepaling van de eindrangschikking wordt er in elke reeks uitgegaan van het klassement op datum van de schorsing van de competitie, dus op 11 maart 2020 (= algemene regel). Wat bv. de nationale reeksen betreft vallen de andere reeksen (incl. LAD en N1H) onder deze algemene regel; (behalve LAM = uitzondering 1)
3. Voor alle reeksen ( nationaal, divisie, provinciaal en gewestelijk) waar de ploegen geen identiek aantal wedstrijden hebben gespeeld wordt er voor de berekening van de eindrangschikking volgende werkwijze gehanteerd (= uitzondering 2):
– We berekenen het gemiddeld aantal punten per wedstrijd voor elk team van de reeds gespeelde wedstrijden. Dit zijn de punten die je krijgt bij een overwinning of nederlaag;
– Dat gemiddelde wordt vervolgens vermenigvuldigd met de nog te spelen wedstrijden en bijgeteld bij de reeds behaalde punten;
–  Op basis van het nieuw puntentotaal van elk team wordt er een nieuwe rangschikking bepaald die zal gelden als eindrangschikking voor het bepalen van de stijgers en de dalers in de verschillende reeksen;
–  Het gemiddeld aantal punten per wedstrijd zal ook de doorslag geven bij het vergelijken van ploegen uit verschillende reeksen, waar normaal gesproken testwedstrijden zouden gespeeld moeten worden.

Wat bv. de nationale reeksen betreft vallen de reeksen LBD en LBH onder uitzondering 2.
Na het toepassen van bovenstaande regels verkrijgen we de eindrangschikkingen voor het seizoen 2019-2020.
Deze eindrangschikkingen zullen gebruikt worden voor:
– het bepalen van stijgers en dalers in de verschillende reeksen;
–  als basis voor de herindeling van de competitiereeksen met het oog op de competitiehervorming waarmee van start gegaan wordt in seizoen 2020-2021;

De verdeling van Europese tickets in de LAD zal beslist worden door Volley Belgium vzw na consultatie van de Belgian Volley League Women.
De verdeling van de Europese tickets LAM zal beslist worden door Volley Belgium na bespreking op het overlegorgaan tussen Volley Belgium vzw en de Belgische Volleyballiga vzw, zijnde de RCB (Regulation Co-operation Body).

De raad van bestuur Volley Belgium vzw en de beide vleugelfederaties zijn unaniem overtuigd om met deze regeling een zo transparant en eenduidig mogelijke beslissing te nemen met respect van de van kracht zijnde reglementeringen.

De beide vleugels engageren zich om deze beslissing en werkwijze eveneens door te trekken binnen de eigen vleugel en hun onderliggende provincies.

De definitieve eindrangschikking zal door de competitieleiders gepubliceerd worden op de websites van de 3 federaties tegen ten laatste 4 april 2020.

Namens de raad van bestuur Volley Belgium,

Guy Juwet, Voorzitter Volley Belgium
Jean-Paul De Buysscher, Voorzitter Volley Vlaanderen
Daniel Van Daele, Voorzitter FVWB

Jaarlijks beloont Volley Vlaanderen via het Jeugdsportfonds alle clubs die een kwalitatieve jeugdwerking aanbieden. Vandaag kunnen we de ranking voor het Jeugdsportfonds 2020 presenteren.

Het aantal deelnemende clubs zit voor dit project nog steeds in de lift. Dit jaar mochten we, samen met de ondersteuning van Sport Vlaanderen, maar liefst 264.000 euro verdelen onder de 200 deelnemende clubs. Dat zijn 17 clubs meer dan het jaar voordien. Alle deelnemende clubs kregen het label van ‘Jeugdvriendelijke volleybalclub 2020’ met daarbij, afhankelijk van hun dossier, één tot vijf sterren. Het behalen van een ster is een erkenning van Volley Vlaanderen naar de clubs toe voor hun jeugdwerking. Via het Jeugdsportfonds bereiken we trouwens 87% van al onze jeugdleden.

De kwaliteit van de jeugdwerking wordt geanalyseerd aan de hand van criteria die belangrijk zijn voor de opleiding van de jeugd. We merken tevens dat de kwaliteit van de opleiding bij de Vlaamse volleybalclubs jaarlijks stijgt.

De volledige ranking kan je terugvinden via deze link. https://old.volleyvlaanderen.be/ranking-jeugdsportfonds/

 

Beachvolleybalactiviteiten stopgezet tot eind mei

In navolging van de beslissing om alle indoorvolleybalactiviteiten voor het seizoen 19-20 definitief stil te zetten, werd er een beslissing voor komend beachvolleybal seizoen genomen. Alle beachvolleybalactiviteiten op alle niveaus worden stopgezet tot en met eind mei. Dit om de gezondheid van alle spelers, speelsters, trainers, officials en supporters te beschermen.

COVID-19 : UPDATE 16/03/2020 – BELGISCHE VOLLEYBALCOMPETITIE STOPGEZET

In samenspraak tussen Volley Belgium, Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles werd beslist om alle competities op Belgisch grondgebied met onmiddellijke ingang stop te zetten voor de rest van het seizoen 2019-2020. Dit betekent dus ook dat alle nog geplande organisaties meteen geannuleerd worden, dit voor zowel de jeugdreeksen als de seniorreeksen.

De federatie zal tegen 31 maart een beslissing nemen over :

 • Het al dan niet toekennen van eventuele kampioenstitels of dalers in alle reeksen;
 • De invoering van de geplande competitiehervorming welke voorzien was voor volgend seizoen;
 • De verdeling van Europese tickets in samenspraak met de beide liga’s.

We betreuren deze beslissing te moeten nemen maar de gezondheid van ons spelers, speelsters, fans, trainers, vrijwilligers en officials mag nooit in gevaar gebracht worden.

Met betrekking tot de opstart van het Belgian Beach circuit ( voorzien in de maand mei) zal later gecommuniceerd worden.

Extra toelichting op de getroffen maatregelen

Gisterenavond maakte de federale regering de te treffen maatregelen bekend tegen het Covid-19 virus. Daarin werden onder meer alle sportactiviteiten geschrapt. Dit impliceert dat na de afgelasting van de wedstrijden ook geen trainingen meer mogen plaatsvinden. Velen onder jullie maakten die beslissing afgelopen woensdag of gisteren zelf al. Vanaf vandaag, vrijdag 13/03 wordt ook het trainen verboden vanuit deze maatregelen.

Daaruit volgt dat alle volleybalactiviteiten stopgezet werden. Dit heeft natuurlijk ook zijn gevolgen in de werking van de federatie. Er zal maximaal ingezet worden op thuiswerk. De federatie zal gedurende deze periode beschikbaar blijven per mail. Alle e-mailadressen kan u vinden via old.volleyvlaanderen.be/medewerkers

Zodra er meer info bekend is over de gevolgen aangaande de competitie worden die uiteraard zo snel mogelijk gecommuniceerd. Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

Geen competitiewedstrijden tot eind maart

Intussen is het Corona-virus erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie als een wereldwijde epidemie.  In het belang van de gezondheid van alle spelers en speelsters van de Belgische volleybalfederatie, fans en officials werd vandaag, in nauw overleg met de bestuurders van Volley Belgium, Volley Vlaanderen en de Fédération Volley Wallonie-Bruxelles, beslist om alle volleybalwedstrijden op alle niveau’s op te schorten tot einde maart 2020.

Dit betekent dat tot einde maart 2020 geen enkele officiële competitie-of bekerwedstrijd kan plaatsvinden op Belgisch grondgebied. De bestaande competities worden dus tijdelijk bevroren. Dit geldt ook voor de recreatie en jeugdreeksen.Intussen zal de situatie verder opgevolgd worden. De federatie zal alle clubs en officials rechtstreeks inlichten via de interne kanalen met betrekking tot deze beslissing.

De federatie zal zijn clubs verder informeren met betrekking tot de verdere evolutie of verderzetting van de competities in nauw overleg met de officiële instanties.

Alle Start2Volley Clinics en toernooien werden ondertussen ook afgelast. Meteen rezen er heel wat terechte vragen zoals:
– Wanneer zullen deze wedstrijden gespeeld worden? Hoe moet het nu verder?
– Wat met de trainingen?
– Wat met onze niet-sportieve activiteiten zoals restaurantdagen, spaghettislag en dergelijke?
De federatie beraadt zich nog steeds over komende periode en wat er met de competitie zal gebeuren na eind maart. De verschillende competitieverantwoordelijken volgen nauwgezet de verdere evolutie van het virus op. Vanuit adviezen door FOD Volksgezondheid en Sport zullen daarop de nodige maatregelen getroffen worden.
Trainingen kunnen wel blijven doorgaan. Als federatie is er besloten de clubs niet te verbieden om te trainen. Uiteraard blijft de opvolging van de reeds gegeven en gekende hygiënevoorschriften wel van kracht. Besteed hier extra aandacht aan. Hieronder ziet u nogmaals de veelvuldig gedeelde affiche.
Ons advies inzake het organiseren van niet-sportieve events luidt als volgt. Wij begrijpen dat deze evenementen voor een club zeer belangrijk zijn, zowel financieel als qua clubbeleving. Anderzijds moet het gezond verstand hier zegevieren en raden de preventieve maatregelen deze evenementenorganisaties af. Dit in het grootste belang van ieders gezondheid.
De clubs zullen vanuit de verschillende federaties op de hoogte gehouden worden met verdere informatie en mogelijk te treffen maatregelen.
Meer info over het COVID-19 virus vindt u hier: https://www.info-coronavirus.be/nl/

Nieuwe functionaliteit beschikbaar in VolleyAdmin2

Een lid vult zijn/haar gegevens in via het online aansluitingsformulier.  Deze aanvraag komt binnen bij de club in VolleyAdmin2.  Alvorens de secretaris de aanvraag doorstuurt naar Volley Vlaanderen, heeft hij/zij nu de mogelijkheid om aan te vinken dat het gaat om een aansluiting voor komend seizoen. Wanneer dit wordt aangevinkt en de aanvraag wordt doorgestuurd naar Volley Vlaanderen, komt ze binnen bij Volley Vlaanderen maar wordt ze in afwachting gehouden voor aansluiting naar het komende seizoen.

Bescherm jezelf tegen virussen en griep

Zoals verwacht na afgelopen krokusvakantie werd ook in België het Coronavirus vastgesteld. Er is geen enkele reden tot paniek maar toch willen wij als federatie nogmaals benadrukken hoe belangrijk persoonlijke hygiëne is op dit moment. Dit geldt natuurlijk altijd maar wij vragen u om er extra op toe te zien. Zowel bij uzelf als in uw directe omgeving.

Deze vaststellingen hebben tot op heden geen invloed op het doorgaan van  de competitiewedstrijden komend weekend. De federatie houdt nauw contact met de bevoegde overheidsinstanties betreffende de ontwikkelingen. De handshake tussen teams voor en na de wedstrijd evenals het groeten van de officials wordt weliswaar achterwege gelaten. Elk onnodig lichamelijk contact is momenteel uit den boze.

Enkele praktische voorbeelden hiervan zijn:
– Drink van je eigen drinkbus
– Was je handen voor en na het eten, en na elk toiletbezoek minstens 20 seconden met zeep.
– Gooi je gebruikte papieren tissues in een gesloten vuilbak
– Geef geen handen meer tijdens trainingen en wedstrijden. Vermijd in hoofdzaak lichamelijk contact met je ploegmaats.

Meer info kan u vinden via deze link: www.info-coronavirus.be

 

Samen de ecologische voetafdruk verkleinen

Elk jaar belandt er 8 miljoen ton plastic in de oceaan. Dit plastic wordt niet afgebroken. We willen als Volley Vlaanderen ons steentje bijdragen en alle clubs stimuleren tot het overgaan naar herbruikbare waterflessen en dit te verkiezen boven plastic flessen.

Sinds 2012 geldt in Vlaanderen het Materialendecreet voor duurzaam materialenbeheer.

Bij dat decreet hoort een uitvoeringsbesluit, het VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen).

Zo werd de verplichting geschrapt om bij wedstrijden de ploegen te voorzien van flessen water, in gesloten (geen glas) verpakking (*) zoals aangegeven in CR Volley Belgium art.4.2. (RvB VB 16/01/2020)

(*) … Dus in plastic.

Twee opties zijn mogelijk:

– De organiserende club behoudt het gebruik van plastic flessen en voorziet beide teams van de vooropgestelde hoeveelheid water zoals omschreven in het competitiereglement.

– De ploegen voorzien zichzelf van de nodige (herbruikbare) drinkflessen. De organiserende club geeft de mogelijkheid de drinkflessen (bij) te vullen via een drinkwatersysteem.

Even wat duiding bij het drinkbussen-verhaal:

  • De nieuwe “VLAREMA”-wetgeving die van toepassing is vanaf 01-01-2020 bevat een aantal regels die onder meer het gebruik van wegverpakkingen betreffen. Een van de gevolgen van die nieuwe regelgeving is dat bepaalde gemeentes en steden zelfs in hun sportaccommodatie het gebruik van wegwerpflessen verbieden. Ook het gebruik van petflessen voor drinkwater voor teams tijdens de wedstrijden is in bepaalde sporthallen verboden. De sporthallen waar zulks een verbod geldt, stellen wel drinkwater ter beschikking onder vorm van een drinkfontein of reservoirs zoals bijvoorbeeld van Sipwell.
  • In het competitiereglement van Volley Vlaanderen staat volgende verplichting voor de thuisploeg: “Min. 6 flessen (reserven) en min. 12 flessen (hoofdwedstrijd) water van 1,5 l in gesloten verpakking (geen glas), te overhandigen aan de bezoekers voor het begin van de wedstrijd”. Zoals eerder gemeld, is het voor bepaalde clubs door een gemeentelijk verbod niet langer mogelijk om aan deze verplichting te voldoen gezien ze immers niet met petflessen in de zaal mogen. Dit betekent dat zij omwille van dat verbod niet langer de opgelegde verplichting kunnen uitvoeren.
  • Door de competitieverantwoordelijke van Volley Belgium werd daarom een aanpassing van het reglement doorgevoerd. Deze aanpassing werd ook door Volley Vlaanderen overgenomen. De verplichting voor de thuisploeg om drinkwater te voorzien voor de bezoekers blijft evenwel van toepassing. Indien de thuisploeg onderworpen is aan het voornoemd gemeentelijk/stedelijk verbod, dan kan ze geen plastic flessen aanbieden. De oplossing bestaat er bijgevolg in dat de bezoekende ploeg drinkbussen meebrengt die ze kan vullen aan de drinkfontein/reservoir
  • Deze aanpassing is dus geen direct gevolg van een initiatief van de federatie, maar wel een gevolg van de nieuwe VLAREMA-wetgeving en de toepassing ervan door bepaalde gemeenten/steden.

Samengevat:

  • De verplichting om drinkwater te voorzien voor de bezoekers blijft van toepassing
  • We niet geconfronteerd wordt met een gemeentelijk verbod op wegwerpverpakkingen: het gebruik van de klassieke petflessen blijft 
  • Wie wel te maken krijgt met een gemeentelijk verbod: wel drinkwater voorzien, maar best drinkbus mee te brengen door de bezoekende spelers

Proficiat Knack Roeselare en Hermes Rekkenshop Oostende

Afgelopen zondag waren er de EuroMillions Cup Finals, het Antwerpse Sportpaleis mocht rekenen op heel wat toeschouwers.
Bij de heren trok net zoals in 2019 Knack Roeselare aan het langste eind met een 1-3 overwinning tegen Lindemans Aalst.

Hermes Rekkenshop Oostende maakte er een ware thriller van en versloeg Asterix Avo Beveren met 2-3.

Proficiat aan beide winnaars!

Koop nu al je tickets voor volgend jaar via onderstaande link:
http://www.topvolleybelgium.be/event/detail/euromillions-cup-finals-2021/

Aanduidingen organisaties Vlaamse Jeugdeindronden 16-17 mei 2020

 

 • U19: Amigos Van Pelt Zoersel – Sporthal Van Pelt Arena, Achterstraat 30 – 2980 Zoersel
 • U17: Tienen – Sportzaal Houtemveld, Sporthalstraat 1 – 3300 Tienen
 • U15: Jaraco As – Gemeentelijke sporthal As, Schuttenbergstraat 2b1 – 3665 As
 • U13: Knack Roeselare – Sporthal Schiervelde, Diksmuidesteenweg 396 – 8800 Roeselare
 • U11: Oost-Vlaanderen – Sporthal Edugo Arena, Sint-Jozefstraat 16 – 9041 Oostakker
Reglementering anti-doping

 

Wijziging dopingreglementering voor minderjarige sporters

Vanaf 1 januari 2020 zullen ook minderjarige sporters in Vlaanderen een toestemming wegens therapeutische noodzaak (TTN) moeten aanvragen als ze bij een dopingtest het gebruik van een geneesmiddel met stoffen op de dopinglijst moeten rechtvaardigen. In het verleden volstond het dat een minderjarige breedtesporter in dat geval een doktersattest toonde tijdens een dopingcontrole maar die uitzondering valt weg. We roepen de sportfederaties dan ook op om deze informatie tijdig te delen met hun clubs, atleten, trainers, dokters en ouders.

Betekent dit nu dat iedere minderjarige sporter een TTN moet aanvragen?

Lees meer op www.antidoping.vlaanderen.

Dopingcontrole na wedstrijd bij teamsporten

Nieuwe oproepingsprocedure!

Vanaf 3 februari 2020 wijzigt in Vlaanderen de oproepingsprocedure voor dopingcontroles na de wedstrijd. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor de ploegafgevaardigden die te allen tijde instaan om na afloop van de wedstrijd mee de sereniteit te bewaren en het werk van het controleteam logistiek mogelijk te maken.

Klik hier voor het verloop van deze dopingcontrole.

De inschrijvingen voor Vriendjesdagen zijn afgesloten. Bedankt aan alle clubs (156) die zich hebben ingeschreven en veel succes met de verdere uitwerking van dit project. Alle clubs die hebben deelgenomen ontvangen na 20 februari een uitnodiging om deel te nemen aan de na-actie. Via de na-actie kunnen jullie kans maken op 5 kidsballen (1 winnaar per provincie) door een foto en/of filmpje in te sturen van een leuke actie/oefening tijdens jullie Vriendjesdagen. Anderzijds kan je ook alle nieuwe ingeschreven leden bekomen via de Vriendjesdagen opgeven om zo aanspraak te maken op de extra subsidies.

Organisatievoorwaarden Jeugdeindronden Volley Vlaanderen 2019-2020

 

Een organisatie van Volley Vlaanderen in samenwerking met de bovenlokale verenigingen

Het seizoen 2019/2020 wordt het recht tot organiseren toegekend volgens onderstaand organigram:

U19: Volley Antwerpen

U17: Volley Vlaams-Brabant

U15: Volley Limburg

U13: Volley West-Vlaanderen

U11: Volley Oost-Vlaanderen

 

De organisatievoorwaarden vindt u hier terug

Verduidelijking competitiereglement art. 3.7.1 en 3.7.2

 

Op de pagina reglementen vind je een verduidelijking van het competitiereglement voor art. 3.7.1 en 3.7.2

Aansluitingen

 

Voor aansluitingen ingegeven in volleyadmin2 tot woensdag 12 uur zal de validatie gebeuren en de lidkaart worden verstuurd op woensdag.

Voor aansluitingen ingegeven in volleyadmin2 tot vrijdag 12 uur zal de validatie gebeuren op vrijdag maar de lidkaart zal worden verstuurd op volgende woensdag.

Nieuwe personeelsleden bij Volley Vlaanderen

 

Vanaf augustus start Dieter Smets als coördinator digitale marketing en sociale media. Eén maand later versterkt Volley Vlaanderen zich opnieuw door de komst van Roel Janssen en Ann Vanwittenbergh. Deze laatste twee zullen als voltijdse clubcoaches de Vlaamse clubs ondersteunen en begeleiden in hun werking.

 

“Met de aanwerving van deze drie extra krachten zetten we opnieuw een belangrijke stap,” aldus algemeen directeur Geert De Dobbeleer. “We willen enerzijds meer inzetten op onze  communicatie  en we willen onze clubs met zo veel mogelijk expertise adviseren en begeleiden. Zo treden Roel Janssen en Ann Vanwittenbergh in dienst bij Volley Vlaanderen vanaf 1 september. Zij nemen samen met de huidige clubcoaches, Stefaan De Brabandere, Wim Backaert en Joeri Van de Wiele de verantwoordelijkheid over het diverse projecten zoals start2volley, het jeugdsportfonds, Volley@School, recreatie en G-Volley… “In een ideale wereld bezoeken we elk van de meer dan 400 Vlaamse clubs minstens een keer per jaar. Ondanks ons enthousiasme was dat met de huidige bezetting niet mogelijk. Met deze aanstellingen zijn we zeker dat we onze clubs nog beter zullen kunnen begeleiden.”

 

Eén maand eerder, op 1 augustus, start Dieter Smets als digitaal strateeg. Zijn job bestaat uit het zichtbaar maken van het werk van Volley Vlaanderen en van al onze nationale ploegen in de digitale wereld. “Gezien het succes en de vele tornooien van onze nationale ploegen konden we op dit vlak niet achterblijven. Door onze communicatie te professionaliseren mikken we er op om volleybal nog populairder te maken,” aldus De Dobbeleer.

 

 

Bio

Roel Janssen (37) was (jeugd)trainer en is jeugdcoördinator bij Sparvoc Lanaken-Briegden. Hij is bachelor LO-biologie in Lanaken.

 

Ann Vanwittenbergh (25) is master in de lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen. Als trainer en coach in het volleybal verdiende ze haar strepen onder andere bij Lizards Lubbeek en Haasrode Leuven.

 

Dieter Smets (25) studeerde in 2019 af als bachelor Cross Media Management aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Hij liep eerder al stage bij Volley Vlaanderen voor digitale media en communicatie. Als speler en coach is hij gelinkt aan Kapellen. 

Aanvraag coachlicentie 2019-2020

 

Het aanvraagformulier coachlicentie 2019-2020 staat online op de pagina van de coachlicentie.  Bekijk er ook zeker even het reglement en de FAQ met een antwoord op veelgestelde vragen.

Competitie 2019-2020

 

Competitiereglement 2019-2020 en annorama 2019-2020  Volley Vlaanderen  staan online!

Competitiehervorming 2020-2021

 

 

 

Meer info

Procedure vrijheidsaanvraag

 

Vrijheidsaanvragen werden tot nu toe via aangetekend schrijven verstuurd naar Volley Vlaanderen en naar de club.

Omdat we ernaar streven om onze dienstverlening zoveel mogelijk te vereenvoudigen hebben we na het schutblad nu ook de vrijheidsaanvraag gedigitaliseerd.

Waarom?

 • Het is volledig gratis want je betaalt geen kosten meer voor aangetekende verzending naar Volley Vlaanderen en je club.
 • De club wordt automatisch op de hoogte gebracht.
 • Je kan de status van je vrijheidsaanvraag zelf online opvolgen.

Bekijk hier de volledig online procedure.

Wil je op het einde van het seizoen van club veranderen, vraag dan tijdens de vrijheidsperiode (1 maart t.e.m. 15 april) online je vrijheid aan.

Nieuwe procedure schutblad

 

Bestuurswissels of wijzigingen aan contactgegevens van bestuursleden (voorzitter, secretaris en financieel verantwoordelijke) worden door de clubs via een schutblad per post aan Volley Vlaanderen gemeld.

Omdat we ernaar streven om onze dienstverlening zoveel mogelijk te vereenvoudigen d.m.v. digitalisering,  kan het schutblad vanaf nu volledig online worden doorgegeven.

Bekijk hier de volledig vernieuwde online procedure.

Statuut verenigingswerk

 

Goed nieuws! Sportbegeleiders, trainers, scheidsrechters, juryleden,… kunnen sinds 15 juli vergoed worden via een nieuw gunstig statuut. Het statuut “verenigingswerk” is een statuut waarbij verenigingen iemand kunnen inschakelen, zonder er als vereniging of trainer belastingen of sociale bijdragen op te moeten betalen. Dit kan tot 6 000 euro per kalenderjaar en de inkomsten uit verenigingswerk mogen niet meer dan 500 euro per maand bedragen. Alle informatie over dit statuut vind je via deze link.